Odnosi tipografije i prijelomnih rešetaka

Ježić, Trpimir Jeronim (2011) Odnosi tipografije i prijelomnih rešetaka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

[img] PDF
D936_Ježić_Trpimir_Jeronim.pdf
Restricted to Registered users only

Download (8MB)

Abstract

Grafički je dizajn struka koja se bavi prenošenjem osmišljenih poruka vizualnim putem. Zato što autori tih poruka obično žele da njihove poruke budu shvaćene jasno i jednoznačno, dobar je dio poruke izražen jezikom, dogovorenim sustavom komunikacije koji teži tomu da se poruke mogu prenositi tako jasno da ne bude dvojba oko interpretacije. Jezične poruke vizualno prikazujemo pismom i u takvu ih obliku nazivamo tekstom. Grafičke kompozicije, stoga, uvijek sadrže tekstovne elemente. Kako će se pokazati u ovome radu, sam prikaz teksta još ne osigurava jasnoću i kontrolu nad doživljajem i čitkošću poruke. Da doskoče tomu problemu, nastale su mnoge grane teorije dizajna koje pokušavaju otkriti koji to još čimbenici utječu na poruku i kako njima upravljati. Od njih su možda najvažnije tipografija i teorija vizualnih kompozicija. Tipografija svoju pažnju posvećuje tekstu – pokušava pronaći skup načela koji će osigurati lakoću i jasnoću čitanja jezičnih poruka prikazanih pismom. Zato što ukupnu poruku i njen doživljaj ne određuje samo jezična sastavnica poruke, dapače jezično je značenje ovisno i o kontekstu, tipografija dio svojih znanja posuđuje iz teorije oblika primijenjenih umjetnosti. No sama tipografija, ograničena pravilima pisanoga jezika – a ta nisu nužno vezana pravilima nejezične komunikacije – ne uspijeva u potpunosti opisati sve čimbenike koji utječu na doživljaj poruke. Dizajneri moraju, stoga, povezati svoja tipografska znanja sa znanjima teorije vizualnih kompozicija, koja uključuje teoriju oblika i nije vezana za jezične poruke. Teorija vizualnih kompozicija nastoji prepoznati sve ostale, nejezične, čimbenike koji utječu na doživljaj kompozicije, kao i način kako njima možemo utjecati na poruku. To ne znači da ona može zanemariti ograničenja u pogledu na slobodu rasporeda i oblikovanja likova, koja nameću pravila pisanoga jezika pri baratanju tekstovnim elementima, ali sama jezična poruka nije u središtu pažnje teorije vizualnih kompozicija. U središtu je njene pažnje poruka koja se izvlači iz kompozicije i koja dopunjuje jezičnu poruku. U takvu pogledu do izražaja dolaze razni hijerarhijski odnosi likova, njihova povezanost i istaknutost, nejezične poruke sklada i dinamike, napetosti i složenosti. Da bismo ukupnim dojmom učinili te odnose uočljivima, presudnu ulogu igraju obilježja i odnosi veličina i položaja likova. Upravo su se zato prijelomne rešetke pokazale najpogodnijim alatom za upravljanje oblikovanjem kompozicija. Prijelomnim si rešetkama zapravo možemo pomoći samo u određivanju veličina i položaja likova, ali na taj način možemo osigurati smislenu povezanost svih mjera u kompoziciji, čineći time veličinske odnose lako uočljivima i postižući dojam sklada kakav uočavamo i u uravnoteženim pojavama u prirodi. Već se iz prethodnoga odlomka može zaključiti kako su nam za slaganje uspješnih grafičkih kompozicija potrebna znanja i iz tipografske teorije i iz teorije porabe prijelomnih rešetaka, no zato što te dvije grane znanja vuku svoje temelje iz različitih tipova komunikacije, potrebna nam je i interdisciplinarna vrst znanja o tome kako te dvije vrste posebnoga znanja uopće možemo udružiti. U čemu se te dvije vrste znanja preklapaju i, kada se preklapaju, mogu li si proturiječiti? Kako se načela iz dvaju različitih područja spajaju dok se odnose na isti lik, i kako se rješavaju njihove nesukladnosti? Ovaj rad želi navesti sva bitna načela tipografije, kao i porabe prijelomnih rešetaka, objašnjavajući pri tome smisao po kojem su ta načela osmišljena i čineći time razumljivima odnose među njima. Kako bismo to mogli postići, prvo moramo definirati područja zanimanja tipografske teorije, kao i načela porabe prijelomnih rešetaka. Pojašnjenja o područjima zanimanja pojedinih teorija i o njihovim ciljevima nalaze se na samom početku svake cjeline. Za ovaj su rad važna načela teorije oblika, zajednička tipografiji i prijelomnim rešetkama, prikazana u prvoj cjelini. Druga je cjelina posvećena tipografiji – pismovnomu sustavu i tipografskomu oblikovanju unutar toga sustava. I na kraju, treća se cjelina posvećuje prijelomnim rešetkama, odnosno načelima teorije vizualnih kompozicija, koje se oblikuju pomoću prijelomnih rešetaka. Ta načela teorije vizualnih kompozicija predstavljaju prirodnu geometriju, govore o utjecaju prirode na našu percepciju pomoću odnosa veličina i položaja likova te pomoću estetskih doživljaja koji se pobuđuju dojmovima sklada ili dinamike, kao i uobičajenosti koja pomaže jasnoći percepcije. Na kraju se samoga rada nalazi dodatak “O nazivlju” koji objašnjava značenje pojmova rabljenih u radu.

Item Type: Diploma work - Pre-Bologna programme
Mentor name: Brozović, Maja
Defence date: 6 October 2011
Abstract in english: Graphic design, as a profession, deals with transmitting messages using visual means of expression. Because the authors of these messages usually want their messages to be understood clearly and unambiguously, a good deal of messages is expressed linguistically, i.e. by a conventional system of communication which seeks to transfer meanings as clear as to leave no doubts for interpretation. Linguistic messages are visually represented in a writing system. When formed in this manner, messages are called text. Graphic compositions, therefore, always contain textual elements. As will be shown in this paper, a display of the text does not by itself provide clarity and control over the experience and readability of messages. In order to handle this problem, many branches of the design theory are created. They aim at discovering all the other factors which influence the presentation of the message, as well as at finding ways to manage them. Probably the most important among these branches are the typographic theory and the theory of visual compositions. Typography pays attention to the text - trying to find a set of principles that ensure ease of reading and clarity of linguistic meanings displayed by a writing system. Because the complexity of the meaning and its appreciation is not determined by its linguistic aspect alone – indeed linguistic meanings largely depend on the context – typographic theory borrows part of its knowledge from applied arts’ theory of forms. However, typography alone, limited by the rules of written language - not necessarily confined to rules of nonlinguistic communication - fails to fully describe all the factors that influence the appreciation of the meaning. Consequently, designers should unite their typographic skills with knowledge drawn from the theory of visual composition, which includes the theory of forms and isn’t being tied to linguistic expression. The theory of visual composition seeks to identify all the other nonlinguistic factors that influence not only the experience of the composition, but the ways they modify the meaning as well. It does not imply that it may disregard the restraints (concerning layout and character formatting) imposed by the rules of written language when dealing with textual elements. However the linguistic aspects of messages are not the main concern of the theory of visual composition. The focus of its attention is the meaning conveyed by the composition, which completes the linguistic meaning. From this point of view, the expression of various relationships between elements of composition come forth: hierarchical; connective and distinctive; nonlinguistic messages of harmony and dynamism, tension and complexity. In order to make this overall impression of the relationships apparent, the crucial role is in many ways played by the relations of sizes and positions of elements. That is why the grid systems proved themselves as the most appropriate tool for the controlled design of relations within the compositions. Grids, actually, are only helpful in determining the sizes and positions of the compositional elements, but nevertheless they can provide a meaningful connection between all the measures in a composition, making size relations easily visible and achieving the impressions of harmony and balance such as can be recognized in the nature and to which our perception is tuned. The preceding paragraph already implied that setting up successful graphic composition requires knowledge of typographic theory and of theory of grid systems. Because these two branches of knowledge base their foundations on different types of communication, we need some kind of interdisciplinary knowhow for pooling them in a single design process. Where do these two kinds of knowledge overlap and, when superimposed, can they disagree? How do principles from two different branches unite, when referring to the same element, and how do they resolve their non-compliances? The goal of this paper is to list all the essential principles of typography and grid systems, and along with their exposition to explain the logic behind these principles, thereby, to make relationships among them comprehensible. In order to achieve that goal, first of all we must determine which areas are of interest to typographic theory as well as which principles of theory of visual composition should be respected when using typographic grids. Areas of interest in certain theories and their goals are exposed at the beginning of the chapter of each unit. The first section presents principles, important for the purpose of this paper, pertaining to the theory of forms, common to both the typographic theory and the principles of grid system design. The second section is dedicated to typography - writing system as well as typographic design within this system. Finally, the third section is dedicated to typographic grids in combination with the principles of the theory of visual compositions modeled by these grids. These principles of the theory of visual composition presents geometry of nature. Not only that they testify the kind of influence nature has on our perception by means of size-and-position relationships between the elements, but also explain its influence by means of aesthetic experiences evoked by impressions of harmony and dynamism, as well as by convention recognition, which eases the clarity of perceptual processes. At the end of the paper one can find an appendix “On terminology”, which explains the meaning of terms used throughout this paper.
Uncontrolled Keywords: tipografija, prijelomne rešetke
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 131
Callnumber: bro 2011 jež
Inventory number: D936
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:45
Last Modified: 30 Apr 2014 13:22
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1295

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year