Modeli grafičkoga oblikovanja medijskih konvergiranih sadržaja

Mustić, Daria (2012) Modeli grafičkoga oblikovanja medijskih konvergiranih sadržaja. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

[img]
Preview
PDF
Doktorski rad Mustic Daria.pdf

Download (4MB) | Preview

Abstract

Sastavni elementi grafičkog dizajna, koji uključuju vizualno oblikovanje informacija, komunikaciju, medij, poruku, javnost, povratnu vezu i komunikante, našli se pred izazovima digitalnog medijskog okruţenja, koje je dovelo do oblikovanja novih kreativnih radnih procesa u vizualnoj medijskoj produkciji. Informacija u digitalnom okruţenju postaje sadrţajnija samo konvergencijom – prostornim, tehnološkim i procesnim proţimanjem medijskih sadrţaja i usluga. U disertaciji se oblikovanje informacija kroz grafički dizajn promatra u kontekstu tehnoloških promjena, s ciljem utvrĎivanja utjecaja primjene konvergiranih medijskih sadrţaja na vrednovanje i percepciju vjerodostojnosti informacije. Postavljene hipoteze istraţivanja su: (H1) Primjenom različitih modela za grafičko oblikovanje medijskih poruka u digitalnom prostoru, mijenja se kvaliteta i vjerodostojnost medijskih poruka; (H2) Korištenjem odgovarajućeg modela za vizualno oblikovanje informacija u digitalnom okruţenju, oblikuje se vizualna informacija koja je prilagoĎena maksimiranju dekodirajuće sposobnosti primatelja vizualne poruke i (H3) Način grafičke prezentacije informacija, mijenja dekodiranje informacija kod korisnika. Empirijski dio istraţivanja provoden je pomoću mreţnih stranica koje su sačinjavale sadrţajno iste informacije, ali prikazane koristeći drugi način grafičke reprodukcije, čime je utvrĎen utjecaj tehnologije vizualne prezentacije na proces dekodiranja poruka kroz tri mjerena elementa pomoću sustava za praćenje pokreta oka (eyetracking) – vrijeme do prve fiksacije na sadrţaj, broj fiksacija na sadrţaj i vrijeme korištenja sadrţaja. Mjerenjem su dobiveni objektivni podaci o korištenju medijskih sadrţaja, te se pomoću anketnog upitnika dobila i subjektivna procjena o kredibilnosti korištenog sadrţaja kroz četiri dimenzije: nepristranost, pouzdanost, stručnost i uvjerljivost. Rezultati dobiveni pomoću sustava za mjerenje pokreta oka su pokazali da postoje statistički značajne razlike kod korištenja medijskih sadrţaja s obzirom na njihovo vizualno oblikovanje. Vizualno oblikovanje stranica utjecalo je na procjenu kredibilnosti sadrţaja kod ispitanika, čime je potvrĎena hipoteza da vizualno oblikovanje poruke utječe na procjenu kredibiliteta sadrţaja. Rezultati mjerenja vremena do prve fiksacije, broja fiksacija i trajanje posjeta na medijski sadrţaj potvrdili su hipoteze da način grafičke prezentacije informacija utječe na proces korištenja informacija, te da je odgovarajućim vizualnim oblikovanjem informacija, moguće povećati informacijsku korist medijskog sadrţaja.

Item Type: Dissertation (PhD) thesis
Mentor name: Plenković, Mario
Other mentors: Milčić, Diana
Thesis Committee: Žiljak, Vilko and Plenković, Mario and Milčić, Diana and Pibernik, Jesenka and Grbavac, Vitomir and Mandić, Lidija and Grgić, Sonja
Defence date: 27 November 2012
Abstract in english: Constituent elements of graphic design, that include information, communication, media, messages, public feedback and communicators, are in front of the challenge of digital media environment, which led to the formation of new creative work processes in visual media production. The information in the digital environment becomes more substantial only by convergence - spatial, technological and process intertwining of media content and services. In this dissertation, the information design is seen in the context of technological change, with the aim of determining does the application of converged media content affects the evaluation of the credibility and perception of information. Research hypotheses were: (H1) by using different models for the graphic design of media messages in the digital space, the assessment of the media messages can be changed, (H2) by using an appropriate model for visual formatting of information in a digital environment, we can shape visual information that is tailored to maximize decoding capabilities of visual messages recipient and (H3) graphic presentation mode of information affects the decoding process (use) of message. The empirical study was conducted using the web pages that are comprised of substantially the same information but presented using other graphic reproductions, which determined the impact of visual presentation technology on the process of decoding messages through three measured elements, by using eyetracking - time to the first fixation on content, number of fixations on the content and duration of content usage. Obtained measurements gave objective data on the use of media and the data obtained by a questionnaire gave a subjective assessment of the content credibility expressed in four dimensions: objectivity, reliability, competence and stringency. Results obtained using the system for measuring eye movements showed that there were statistically significant differences in the use of media content according to their visual design. Visual design of the site influenced the assessment of the credibility of the content, thus confirming the hypothesis that the visual design of the message affects the assessment of the credibility of the content. Results of measurements of time to first fixation, fixation number and duration of visits to media content confirmed the hypothesis that the mode of graphic presentation of information affects the process of using the information, and that the appropriate visual information design can increase the information benefit of media content.
Uncontrolled Keywords: grafičko oblikovanje, medijska konvergencija, informacija, kredibilnost informacije, eyetracking
Keywords in english: graphic design, media convergence, information, credibility of information, eyetracking
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakutet
City: Zagreb
Number of Pages: 151
Callnumber: 7.05:655 mus d
Inventory number: 9322
Depositing User: Dora Budić
Status: Unpublished
Date Deposited: 29 Apr 2014 13:47
Last Modified: 29 Apr 2014 13:47
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1894

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year