Održivi razvoj i poticanje ekološke svijesti kod djece predškolske dobi

Kupres, Dajana (2019) Održivi razvoj i poticanje ekološke svijesti kod djece predškolske dobi. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički faultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

[img] PDF
Z973_Kupres_Dajana.pdf
Restricted to Registered users only

Download (5MB)

Abstract

Obzirom na vremensko doba u kojem ţivimo, usredotočenost na razvoj tehnologije, zadovoljavanje ljudskih potreba i resursa uzeli su svoj danak.Samim time priroda i njezina dobrobit odlaze u drugi plan. Naţalost, danas smo okruţeni brojnim ekološkim problemima za koje se ne nalaze odgovarajuća rješenja ili se ista zanemaruju čiji je rezultat još veći razvitak i rasprostranjenost problema. Između ostalog glavni uzrok takvoga stanja je i čovjekovo nepravilno ponašanje i djelovanje. Iz tog razloga vrlo je vaţno potaknuti i oblikovati pravilan stav prema prirodi u što ranijoj ţivotnoj dobi. S time se podrazumijeva da bi ekološki odgoj i poticanje ekološke svijest trebao započeti već u vrtićkoj dobi kako bi se ono moglo nastaviti razvijati i u kasnijem razdoblju ţivota. Zajednica koja se stvara u dječjem vrtiću, omogućuje djetetu razvoj iskustva, stjecanje vještina, novih spoznaja i svijesti o svemu što ga okruţuje. Zato je vaţno djetetu postaviti uzor ponašanja na koje će ono odgovoriti, te ga potom usvojiti. U ovom završnom radu govorit će se s kakvim se novim znanjima i spoznajama djeca u ovoj ţivotnoj dobi susreću, te kako se s njima suočavaju. Djeca u vrtiću kroz istraţivačke aktivnosti, projekte i radionice, stječu razumijevanje za probleme i spremni su samostalno otkriti ili riješiti zadatak. Na taj se način, kroz ekološke akivnosti, u ovom slučaju podiţe svijest djece za prirodu u predškolskoj dobi. Također je vrlo vaţno poticati djecu na razmišljanje i postavljanje pitanja, te im pruţiti pravilne odgovore na ista. Uzevši u obzir sve navedeno, istraţit će se koji su najbolji načini za suočavanje djece predškolske dobi s konkretnim ekološkim problemima, koliko su ih spremna razumijeti, kako ih rješavaju, te kakvi su njihovi stavovi prema prirodi i svemu što nas okruţuje. Na temelju istog istraţivanja u suradnji s dječjim vrtićem, putem vizualnog medija namjenjenog djeci prikazat će se ekološki problemi podmorja za koje su pokazala najveći interes. Djeci će se omogućiti upoznavanje s problemom na kreativan način, mogućnost za vlastito kreativno izraţavanje, te razvoj emocionalne inteligencije i ekološke svijesti kroz interakciju s takvim medijem.

Item Type: Baccalaureus work - Undergraduate programme
Mentor name: Pibernik, Jesenka
Thesis Committee: Brozović, Maja and Pibernik, Jesenka and Dolić, Jurica
Defence date: 23 September 2019
Abstract in english: Considering the age we live in, our focus on technology development, satisfying human needs and resources have taken their toll. Thereby, nature and its well-being are put aside. Unfortunately, today we are surrounded by numerous environmental problems for which there are no suitable solutions or the same are being neglected, resulting in even greater development and prevalence of problems. Among other things, the main cause of this condition is mans misbehavior and actions. For this reason, it is very important to encourage and shape the right attitude towards nature at an early age. This implies that ecological education and encouraging ecological awareness should start already in kindergarten so that it can continue to develop in later life. Community that is created in kindergarten enables the child to develop experiences, acquire skills, new insights and awareness of everything that surrounds him. That is why it is important to set a pattern of behavior for the child to respond to and then adopt to it. This final paper will discuss what new knowledge and insights children encounter at this age, and how they cope with them. Kindergarten children, through research activities, projects and workshops, are gaining an understanding of the issues and are willing to independently discover or solve a task. Through environmental activities, in this case, awareness of children for nature in preschool age is raising. It is also very important to encourage children to think and ask questions, and to provide them with the correct answers. Considering all of the above, it will be examined what are the best ways to confront preschool children with specific environmental problems, how much they are prepared to understand them and how do they solve them, also what are their opinions of nature and everything that surrounds us. Based on the same research in conjunction with kindergarten, environmental problems of the sea, for which they have shown the greatest interest will be presented through visual media. In that way, children will be able to become familiar with the problem in a creative way, to express themselves creatively, and to develop emotional intelligence and environmental awareness through interaction with such a medium.
Uncontrolled Keywords: ekološka svijest djece predškolske dobi, ekološki problemi podmorja, vizualni mediji, kreativno izraţavanje
Keywords in english: environmental awareness of preschool children, ecological problems of the sea, visual media, creative expression
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički faultet
City: Zagreb
Number of Pages: 50
Callnumber: PIB 2019 KUP
Inventory number: Z973
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 17 Dec 2019 12:54
Last Modified: 17 Dec 2019 12:54
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3083

Actions (login required)

View Item View Item