Inovativna rješenja funkcionalnog knjižnog uveza "Slikovnica za dvoje" u nakladničkoj proizvodnji knjiga

Milašinčić, Davor (2019) Inovativna rješenja funkcionalnog knjižnog uveza "Slikovnica za dvoje" u nakladničkoj proizvodnji knjiga. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

[img]
Preview
PDF
DB861_Milašinčić_Davor.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Proučavajući slikovnice za više djece, od kojih je vrlo specifičan primjer blizanaca, može se primijetiti kako je tematici pristupano samo s verbalnog/tematskog stajališta. Slikovnice opisuju odnos samo kroz prizmu priče, odnosno sadržaja, dok je sama forma gotovo uvijek identična ili slična – ograničena na formu slikovnice kao knjige i njezine dvije najvažnije dimenzije – širine i visine. Na tržištu postoji mnogo obrazovnih proizvoda, no ne postoje slikovnice koje bi vizualno kopirale međuodnos blizanaca, tako da je namjera pronaći isplativ tehnološki proces za nakladničku izradu „Slikovnice za dvoje“ kako bi bila konkurentna na današnjem tržištu koje polako izbacuje tiskanu knjigu iz upotrebe te je sve više zastupljena digitalnim oblikom i sadržajem koji dozvoljava veliku interaktivnost između čitatelja i proizvoda. Rješenje zahtijeva podjelu slikovnice i sadržaja na dva dijela te njihovu kombinaciju u novi tip proizvoda, usudio bih se reći, svojevrsnu inovaciju. Valjalo je povezati dvije priče koje čine jednu cjelinu, a povezuje ih zamišljeni lik svakog djeteta te isto načelo primijeniti na sami format proizvoda. Iako je u ručnoj doradi knjiga mnogo veća sloboda pri oblikovanju i uvezu, takvi procesi proizvodnje i dorade su danas prilično spori i skupi. Sama izrada je isplativa ako je riječ o knjigama visoke vrijednosti koje opravdavaju takav tehnološki proces samom vrijednošću sadržaja. Grafička tehnologija, koja je sve više implementirana informatičkim i inženjerskim inovacijama, stalno unaprjeđuje same procese proizvodnje, te je danas moguće dobiti gotov proizvod i u količini ručne izrade, tj. jedan komad. Kod nakladničkog procesa izrade slikovnice sami proces je uvelike brži i cijenom povoljniji, no istovremeno je definiran unaprijed postavljenim pravilima proizvodnje te je u tom procesu dodatno ograničen samim mogućnostima pojedinog stroja. Kako bi u nakladničkoj proizvodnji izbjegli komplikacije pri samoj izradi i smanjili količinu otpadnog materijala „Slikovnice za dvoje“ trebalo je od samog početka projektiranja proizvoda obratiti pozornost na mogućnosti i ograničenja procesa serijske i linijske nakladničke proizvodnje. U tu se svrhu najbolje pokazao kvadratni format dijagonalno podijeljen po sredini, zaseban uvez u hrptu i u glavi slikovnice, povezan u cjelinu magnetskom folijom koja spaja dijelove slikovnice za podlogu i čini inovativanproizvod. Na taj način svaki dio slikovnice može se odvojiti kao zasebna cjelina ili slikovnica, ali opet riječ je o jednom proizvodu. Takav drugačiji proizvod važan je i kao fantastična matrica razvijanja dječje senzibilnosti prema drugima i drugačijima, odnosno tolerancije za sve ono što prelazi „moje“ granice i „moj“ neposredni krug poznatog iskustva.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Pasanec Preprotić, Suzana
Thesis Committee: Banić, Dubravko and Pasanec Preprotić, Suzana and Donevski, Davor
Defence date: 27 September 2019
Abstract in english: Studying about picture books for multiple children, one of which is a very specific example of twins, it can be noticed that the topic is approached only from a verbal / thematic standpoint. Picture books describe the relationship only through the prism of story or content, while the form itself is almost always identical or similar - limited to the form of the picture book as a book and its two most important dimensions - width and height. There are many educational products on the market, but there are no picture books that would visually copy the twin relationship, so the intention is to find a costeffective technological process for the production of a "Picture Book for Two" to compete in today's marketplace, which is slowly replacing printed book from use and also increasingly represented by digital form and content that allows greater interactivity between readers and product itself. The solution requires splitting the picture book and the content into two parts and combining them into a new type of product, dare I say it, a kind of innovation. It is necessary to link the two stories that make up one whole, which are linked by the imaginary character of each child and apply the same principle to the product format itself. Although there is much greater freedom to design and bind books in manual finishing, such manufacturing and finishing processes are quite slow and expensive today. Designing itself is cost-effective when it comes to high-value books that justify such a technological process by the sheer value of the content. Graphic technology, which has been increasingly implemented by IT and engineering innovations, is constantly improving the manufacturing processes themselves, and today it is possible to obtain a finished product in the amount of handmade process, that is, one piece. In the publishing process of making a picture book, the process itself is much faster and more cost-effective, but at the same time it is defined by present production rules and in this process is further limited by the capabilities of an individual machine. In order to avoid complications in the production of the production itself and to reduce the amount of waste material "Picture books for two", from the very beginning of product design it was necessary to pay attention to the limitations of the line production process. For this purpose, the best format was the square format, diagonally divided inthe middle, separately bound in the ridge and in the head of the picture book, connected as a whole by magnetic foil that connects the parts of the picture book for the background and makes an innovative product. That way each part of the picture book can be separated as a separate whole or picture book, but again it is a single product. Such a different product is important as a fantastic matrix for developing children's sensibilities towards others and others, that is, tolerance for all that goes beyond "my" boundaries and "my" immediate circle of familiar experience.
Uncontrolled Keywords: projektiranje, oblikovanje, knjigoveštvo, dorada, linijska proizvodnja
Keywords in english: planning, design, bookbinding, finishing, line production
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 87
Callnumber: PAS 2019 MIL
Inventory number: DB861
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Jul 2020 08:58
Last Modified: 15 Jul 2020 08:58
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3157

Actions (login required)

View Item View Item