Razlika u poslovnoj komunikaciji pri sklapanju freelance poslova i korporativnog posla kod UX/UI dizajnera

Brižić, Ana (2021) Razlika u poslovnoj komunikaciji pri sklapanju freelance poslova i korporativnog posla kod UX/UI dizajnera. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

[thumbnail of DB1024_Brižić_Ana.pdf] PDF
DB1024_Brižić_Ana.pdf
Restricted to Registered users only

Download (526kB)

Abstract

U ovom diplomskom radu opisat će se razlike u poslovnoj komunikaciji prilikom sklapanja poslova UX/UI dizajnera u različitom radnom odnosu. Poslovna komunikacija u današnjem svijetu važan je faktor svakog zaposlenika, te utječe na mnogo faktora kvalitete i kvantitete radnog mjesta prilikom nekog radnog odnosa. Nadalje, poslovna komunikacija ima dva temeljna oblika od kojih se definira tako da govori o vama osobno i načinu na koji komunicirate odnosno vaš osobni stil i odnos prema komunikaciji (formalna ili neformalna komunikacija, za vrijeme ili izvan radnog vremena) dok drugi govori o vašoj funkciji odnosno položaju u hijerarhiji što znači da se takav vid komunikacije temelji na zajedničkim stavovima, odlukama i znanjima. Nadalje, razni faktori utječu na kvalitetu i kvantitetu rada i samo zadovoljstvo zaposlenika. Zadovoljstvo na radu ili na radnom mjestu najčešće je u korelaciji s motivacijom, te iz načina odrađivanja nekog posla, ali i krajnjih rezultata nekoga rada možemo vidjeti sveukupno zadovoljstvo nekog zaposlenika. Važan segment je struka u kojoj se nalazi zaposlenik. U ovom diplomskom radu fokus istraživanja bit će na specifičnoj i brzorastućoj grani IT-a odnosno UX/UI dizajn. Detaljnim opisom ovog zanimanja dobit će se različite načine zaposlenja, poslovne komunikacije i na posljetku različite razine zadovoljstva tijekom rada. Tijekom procesa izrade teoretskog dijela cilj je opisati poslovnu komunikaciju, posao dizajnera te definirati zadovoljstvo radnika. Opisat će se koliko poslovna komunikacija može utjecati na kvalitetu i kvantitetu rada, te zadovoljstva zaposlenika u radnom odnosu. Radni odnos obilježava se tako da je zaposlenik privremeno zaposlen - freelance ili u trajnom radnom odnosu kao zaposlenik određene tvrtke. Razlike između njih prikazane su u odnosu na poslovnu komunikaciju koja se odnosi na neverbalni, verbalni i pisani oblik poslovne komunikacije. Nadalje, cilj je provesti istraživanje te eksperimentalno dokazati kolike su razlike u poslovnoj komunikaciji s obzirom na radni status. Hipoteza – “UX/UI Dizajneri freelanceri u odnosu na UX/UI Dizajnere zaposlene imaju različitu poslovnu komunikaciju.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Mustić, Daria
Thesis Committee: Dragčević, Krešimir and Mustić, Daria and Kovačević, Dorotea
Defence date: 28 September 2021
Abstract in english: This thesis will describe the differences in business communication when concluding UX /UI designer jobs in different employment relationships. Business communication in today's world is an important factor of every employee, and affects many factors of quality and quantity of the workplace during an employment relationship. Furthermore, business communication has two basic forms which are defined to speak about you personally and the way you communicate or your personal style and attitude towards communication (formal or informal communication, during or outside working hours) while the other talks about your function that is, position in the hierarchy, which means that this type of communication is based on common attitudes, decisions and knowledge. Furthermore, various factors affect the quality and quantity of work and employee satisfaction itself. Satisfaction at work or at work is most often correlated with motivation, and from the way of doing a job, but also the end results of a job, we can see the overall satisfaction of an employee. An important segment is the profession in which the employee is located. In this thesis, the focus of research will be on a specific and fastgrowing branch of IT or UX/UI design. A detailed description of this occupation will provide different ways of employment, business communication and ultimately different levels of job satisfaction. During the process of making the theoretical part, the goal is to describe business communication, the job of a designer and to define employee satisfaction. It will describe how much business communication can affect the quality and quantity of work, and employee satisfaction in employment. The employment relationship is marked so that the employee is temporarily employed - freelance or in a permanent employment relationship as an employee of a particular company. The differences between them are shown in relation to business communication which refers to non-verbal, verbal and written form of business communication. Furthermore, the aim is to conduct research and experimentally prove the differences in business communication with regard to employment status. Hypothesis - “UX/UI Designers freelancers in relation to UX/UI Designers employed have different business communication.
Uncontrolled Keywords: UX/UI dizajn, poslovna komunikacija, radni odnos, zadovoljstvo, motivacija
Keywords in english: UX/UI design, business communication, employment, satisfaction, motivation
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 40
Callnumber: MUS 2021 BRI
Inventory number: DB1024
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 14 Dec 2023 11:41
Last Modified: 14 Dec 2023 11:41
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3611

Actions (login required)

View Item View Item