Grafički parametri povećanja čitljivosti udžbenika

Mazal Ostojić, Danijela (2011) Grafički parametri povećanja čitljivosti udžbenika. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

[img]
Preview
PDF
Magistarski rad Mazal Ostojić Danijela.pdf

Download (15MB) | Preview

Abstract

Udžbenik je osmišljen za upotrebu u nastavi, te kao takav slijedi nastavni plan i program, i u njima definirane ciljeve. Osim toga, udžbenik treba koristiti jezik prilagoden uzrastu učenika kojima je namijenjen, te poticati učenike da se služe njime kao izvorom znanja, a likovno-grafičko oblikovanje treba dati svoj doprinos kako bi prenešene poruke bila čitke i jasne. Ovaj se rad sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. U teoretskom dijelu obraduje se udžbenik kao grafički medij, pri čemu je prikazan i povijesni pregled udžbenika i njegova struktura. Poseban naglasak stavljen je na udžbenik kao medij čija je edukativna uloga u prvom planu. U okviru te cjeline obradene su didaktičko-metodološke smjernice koje su uvjetovane nastavnim planom i programom, a realiziraju se likovno-grafičkim i tehničko-tehnološkim parametrima. U posebnom poglavlju govori se o tipografiji i o slikovnim materijalima, jer su oni osim teksta u udžbeniku jednako važni. Likovno-grafičko oblikovanje ima za cilj stvaranje vizualne hijerarhije radi brzog i lakog razumijevanja sadržaja. Vizualna hijerarhija pak podrazumijeva takvu organizaciju slikovnog materijala (ilustracije, fotografije, tablice, grafikoni) i tipografskih elemenata (naslova, podnaslova i medunaslova, vrstama i bojama pisama) koja omogućuje čitatelju da brzo shvati njihovu važnost. Tehničkotehnološki parametri koji uvjetuju reprodukciju slikovnih informacija trebaju zadovoljavati visoke standarde obzirom da su slikovni materijali u udžbeniku često samostalni nositelji sadržaja. U ukupnom dojmu koji udžbeničko izdanje ostavlja na učenike, veoma važnu ulogu ima odgovarajući format, oblikovanje naslovnice, uvodnih poglavlja, kvaliteta ilustracija, organizacija informacija na stranici i ostali elementi likovno-grafičkog oblikovanja koji su istraživani u ovom radu. U praktičnom dijelu rada je definirana metodologija istraživanja koja je obuhvatila subjektivnu i objektivnu metodu. Prvi dio istraživanja proveden je anketnim ispitivanjem o utjecaju likovno-grafičkih elemenata koji su bitni za oblikovanje udžbenika kao cjeline. Drugi dio istraživanja usmjeren je na izdvojenu nastavnu jedinicu u udžbeniku, a rezultati su dobiveni mjernim uredajem za praćenje pogleda. Rezultati dobiveni provedenim istraživanjima potvrdili su hipoteze ovoga rada da likovno-grafička oprema udžbenika može doprinijeti razumijevanju teksta sustavnom organizacijom tekstualnog i slikovnog materijala, uvažavanjem didaktičkih smjernica, čime je moguće udžbenik učiniti u cijelosti funkcionalnim i preglednim. Struktura vizualnih informacija u udžbenicima može doprinijeti poticanju motivacije i koncentraciji učenika, a reprodukcija slikovnih informacija treba zadovoljavati visoke tehničke standarde obzirom da su slikovni materijali u udžbeniku često samostalni nositelji sadržaja i grafičkog oblikovanja.

Item Type: Master's thesis - Pre-Bologna programme
Mentor name: Brozović, Maja
Thesis Committee: Pibernik, Jesenka and Brozović, Maja and Možina, Klementina and Knešaurek, Nina and Parac-Osterman, Đurđica
Defence date: 21 December 2011
Abstract in english: A textbook is formed for the educational purpose, and as such follows the teaching curriculum and its defined objectives. Furthermore, the textbook should use vocabulary intended solely for the targeted age groups, thus encouraging the pupils to use it as a good source of knowledge, whereas the graphical–technical forming should contribute to legibility of text. This paper consists of theoretical and practical part. The theoretical part arranges the textbook as a graphic media, where it shows the textbook's historic synopsis and its pattern. The emphasis is on the textbook as a graphic media, with educational feature as the main agenda. Within this, covered were didactic and methodological guidelines which are created by the teaching curriculum, and carried through the visual- graphical and technological framework. Typography and picture materials are mentioned in an individual chapter, as they are equally important. The aim of the graphical formatting is creating of the visual hierarchy for the purpose of rapid and easier content understanding. The visual hierarchy suggests such picture materials (illustrations, photographs, tables and diagrams) organisation and typographic elements (heading, subheading, subtitle, form and colour of typefaces) which allow the reader to quickly understand their importance. The graphical-technical parameters that have been brought by the prints of graphic format, should be able to meet the high standards, given that the textbooks' graphic materials are often individual content holders. Very important role on the student's overall impression of the textbooks, have size, cover sheet, chapter openers, illustration quality, layout and other visual-graphic elements researched in this work. The practical part of this paper defines subjective and objective methods of research. The first part of this research involves importance of the visual-graphic elements survey, which is relevant for the formatting of the textbook as whole. The second part of the research is directed towards an individual educational textbook unit, with the results obtained by the eye gaze monitoring and measuring equipment. Given research results confirm this paper's hypothesis: the graphic accessories for the textbook contribute to the easier text understanding by the systematic forming of the text and picture materials, with respect to didactic guidelines, which in turn allow us to establish the functionality and clarity of the textbook. The textbook's visual structure delivers motivation and focus to students, and the prints of graphic format should satisfy the high technical standards, given that the textbook’s picture materials are often individual content and graphical formatting holders.
Uncontrolled Keywords: likovno-grafički urednik, udžbenik, tipografija, slikovni materijali
Keywords in english: graphic editor, textbook, typography, picture materials
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 122
Callnumber: 655.26:371.671 maz m
Inventory number: 9072
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:40
Last Modified: 14 May 2014 10:51
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/920

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year