Unapređenje metoda otkrivanja krivotvorenih grafika iz područja vrijednosnica

Poldrugač, Petra (2011) Unapređenje metoda otkrivanja krivotvorenih grafika iz područja vrijednosnica. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

[img]
Preview
PDF
Doktorski rad Poldrugac_Petra.pdf

Download (7MB) | Preview

Abstract

Cilj rada je izrada strategije unapređenja metoda procesa vještačenja krivotvorenih grafika, u svrhu suzbijanja izrade i raspačavanja. Analizirane su grafike iz šireg područja vrijednosnica. Većina eksperimenata je provedena na novčanicama, jer su najviše podložne krivotvorenju. Analize su provedene u širokom spektru valnih duljina, u rasponu od 254 nm do 1000 nm. Dane su metode i postupci selektivnog skaniranja i unosa u digitalnu bazu podataka. Baza podataka je kreirana isključivo za potrebe barijernog skaniranja i omogućuje usporedbu sumnjivih vrijednosnica u cilju utvrđivanja indikativa i stvaranja statistika. Statistički podaci selektivno razdijeljeni prema parametrima neophodni su za sprečavanje raspačavanja i otkrivanje izvorišta krivotvorenih grafika u što kraćem roku. Eksperimentalno je dokazana povezanost proširenja metoda analiza sa kvalitetom samog procesa, čime je potvrđena prva hipoteza. Barijerno skaniranje je provedeno forenzičkim uređajima Docucenter expert i stereo mikroskopom. Poveznica sa računalom je softver PIA 6000. Navedeni instrumenti omogućavaju razdvajanje spektra u specifičnim rasponima, za razliku od komercijalno dostupnih uređaja za utvrđivanje autentičnosti. Analiza pod UV svjetlom je proširena na tri dijela spektra, a analiza pod IR svjetlom na trinaest dijelova spektra. Otvoreno je novo područje vještačenja, bazirano na određivanju autentičnosti višestrukim skaniranjem pod različitim parametrima i izmjenom izvora svjetla. Iskorišteno je svojstvo što svaka boja, ovisno o materijalu i sastavu, daje drugačije informacije pod UV i IR svjetlom. Izlaganje krivotvorenih vrijednosnica infracrvenom i ultraljubičastom svjetlu omogućuje pronalaženje specifičnih valnih duljina koje razgraničavaju bojila krivotvorina i originala. Dokazana je druga hipoteza: višestruko skaniranje u nevidljivom dijelu spektra daje informacije o tehnici i mjestu izrade krivotvorenih grafika. Konkretnim je primjerima pojašnjena važnost provjere izvan područja vidljiva ljudskom oku. Hipoteze su potvrđene kvantitativnom i kvalitativnom analizom baziranom na svojstvenom razdvajanju spektra u specifičnim rasponima. Istraživanje je prošireno analizom povijesnih vrijednosnica. Utvrđene su manjkavosti zaštitnih elemenata, te su sukladno trećoj hipotezi dani prijedlozi korekcija u budućim izdanjima. Prijedlozi su bazirani na eksperimentalnom radu, dosadašnjem iskustvu i patentima koji su dostupni za zaštitu novčanica, ali još nisu upotrebljeni u tu svrhu.

Item Type: Dissertation (PhD) thesis
Mentor name: Žiljak, Vilko
Thesis Committee: Pap, Klaudio and Žiljak, Vilko and Boras, Damir and Milčić, Diana and Agić, Darko and Barišić, Mario and Kropar-Vančina, Vesna
Defence date: 27 April 2011
Abstract in english: The object of this work is development of a strategy to improve methods of expertise process counterfeited graphics, in order to combat production and dissemination. Graphics from a wider field of securities are analyzed. Most of the experiments carried out the banknotes, because they are mostly the subject of counterfeiting. Analyses were conducted in a wide spectrum of wave lengths, ranging from 254 nm to 1000 nm. The methods and procedures for multiple scanning and input into a digital database are presented. The database has been created just for purposes of barrier scanning and allows comparison of suspicious securities in order to determine the indicative and to create statistics. Statistical data selectively distributed according to the parameters are necessary to prevent dissemination and detect the source of counterfeit prints as soon as possible. It was experimentally shown that expansion method of analysis of the quality of the process, thus confirming the first hypothesis. Barrier scanning was conducted by forensic devices docucenter expert and stereo microscope. The link with the computer is software PIA 6000. These instruments enable separation of the spectrum in specific ranges, unlike the commercially available devices for determining authenticity. Analysis of the UV light has been expanded to three parts of the spectrum, and analysis of the IR light on thirteen components of the spectrum. That open a new area of expertise, based on determining the authenticity of multiple scanning under various parameters and changing light. Used the property that each color, depending on material and composition, given different information by UV and IR light. Conference counterfeit securities to infrared and ultraviolet light enables to find specific wavelengths which deferred dyes fake and original. The second hypothesis is proved: multiple scanning in the invisible part of the spectrum gives information about the technique and place of counterfeit making. Concrete examples clarified the importance of checking out the area visible to the human eye. Hypotheses were confirmed by quantitative and qualitative analysis based on separation of the spectrum in specific ranges. The study was expanded with analysis of historical securities. I found the deficiencies of protective elements and in accordance with a third hypothesis give the proposals of corrections in future editions. The proposals are based on experimental work, the experiences and patents that are available for the protection of banknotes, but not yet used for this purpose.
Uncontrolled Keywords: krivotvorine, zaštitni elementi, vrijednosnice
Keywords in english: counterfeits, security features, securities
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 214
Callnumber: 343.51:655.3.066.36 pol d
Inventory number: 8970
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:47
Last Modified: 15 Sep 2014 10:10
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1433

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year