Razvoj elemenata zaštite dokumenata separacijom boja za ultraljubičasti, vidljivi i bliski infracrveni spektar

Morić Kolarić, Branka (2013) Razvoj elemenata zaštite dokumenata separacijom boja za ultraljubičasti, vidljivi i bliski infracrveni spektar. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

[img]
Preview
PDF
Doktorski_rad_Moric_Kolaric_Branka.pdf

Download (10MB) | Preview

Abstract

Cilj ovog istraživanja je uvođenje novih metoda u grafičku tehnologiju kojima se kreiraju visoko zaštićeni dokumenti upravljajući bojilima u trima spektralno odvojenim područjima. Sigurnosna grafika sa separacijom za ultraljubičasti (UV), vidljivi (V) i bliski infracrveni (NIR) spektar razvijena je novim načinom miješanja bojila za ofsetni tisak. Kontrolirana i ciljano planirana sigurnosna grafika u istoj reprodukciji nosi tri informacije. Reprodukcija u svom sadržaju ima dvije različite slike s trima stanjima prepoznavanja. Prvo stanje odnosi se na sliku koja se na otisku vidi golim okom. Drugo stanje odnosi se na skrivenu sliku koja se otkriva instrumentalno u ultraljubičastom području s valnim duljinama od 254 i 365 nm. Treće stanje skrivene slike otkriva se barijernim skeniranjem s valnom duljinom od 1000 nm. Separacijom za ultraljubičasti spektar preko svojstva F bojila proširuje se CMYKIR separacija na UV, V i NIR područje. Nova metoda nazvana je CMYF separacija. Separacija je provedena s bojilima za ofsetni tisak s ciljem projektiranja, skrivanja i detektiranja informacija u područjima izvan vidljivog spektra. Iskorištena su svojstva bojila programiranjem strukture grafičkih elemenata stvaranjem nove grafičke zaštite sa skrivenim sadržajem. U projektiranju dokumenata i vrijednosnica postavljene su recepture i standardi s numeričkim veličinama za određivanje razlika između originala i krivotvorina. Razvijena je eksperimentalna postavka boje za CMYF separaciju sa ciljem skrivanja grafike u vizualnom spektru. Eksperimentalnim metodama definirane su boje blizanci X0 i X40, a recepture su određene vrstom papira, vrstom bojila i tiskarskom tehnologijom. Iz izračunatih i izmjerenih kolorimetrijskih vrijednosti procesnih bojila cijana, magente i žute koje u svom sastavu nemaju F bojila kreiran je ton boje X0, dok boja blizanac X40 u svom sastavu ima definiranu vrijednost F bojila, F=40%. Boje blizanci se u vizualnom spektru u potpunosti poklapaju, a utvrđena razlika u boji ΔE manja je od dva. Numeričke veličine otisnutih tonova boje X0 i X40 određuju intenzitet fluorescencije i vrijednost Z faktora, te nose instrumentalno mjerljivu refleksiju i spektralnu informaciju F bojila. Na istom elementu slike formirano je ultraljubičasto svojstvo i infracrveno svojstvo sa strogo zadanim vrijednostima u CIELab prostoru boja. Algoritamskim miješanjem procesnih bojila cijana, magente i žute sa F bojilom ostvareno je jedinstveno grafičko rješenje za sigurnosni zaštitni tisak dokumenata. Za svaku vrstu papira utvrđena je vlastita receptura za bojila. Svaka tiskovna podloga s otisnutim projektiranim CMYF bojilima daje sebi svojstvene rezultate. Stvorena je skala novih bojila s novim svojstvima za zaštitni tisak. Projektirana je F/Z grafika pomoću tri različite informacije ciljano kreirane u jednoj slici. U ovom radu utvrđena je nova grafička zaštita kroz konvencionalnu metodu tiska. Razinom inovativne zaštite F/Z efektom kreirani su dokumenti unikatnog oblika i sadržaja. Dizajn proizvoda kao što su vrijednosni i identifikacijski dokumenti, zaštićeni službeni obrasci i isprave, temom ovog rada proširuje se uvođenjem planiranih ultraljubičastih i infracrvenih tehnologija.

Item Type: Dissertation (PhD) thesis
Mentor name: Žiljak Stanimirović, Ivana
Thesis Committee: Pap, Klaudio and Žiljak Stanimirović, Ivana and Parac-Osterman, Đurđica and Mrvac, Nikola and Barišić, Mario
Defence date: 18 September 2013
Abstract in english: The aim of this investigation is elaboration and introduction of the new methods in graphic technology, thus creating highly protected documents by ink management in three spectrally separated ranges. Security graphics for ultraviolet (UV), visible (V) and near infrared (NIR) spectra is developed with a new method of mixing the offset printing inks. Controlled and target planned security graphic carries three information in one reproduction. In contains two different images with three states of recognition. The first state is related to the image seen on the print by naked eye. The second state is related to the concealed image, which can be revealed instrumentally in ultraviolet range at wavelengths of 254 and 365 nm. Third state of the concealed image is revealed by barrier scanning at the wavelength of 1000 nm. By the separation for the ultraviolet spectrum, through properties of the F ink, the CMYKIR separation is extended to UV, V and NIR range. The new method is named CMYF separation. It was carried out with offset printing inks, with the aim of planning, concealing and detecting of information in the areas outside the visible spectrum. Ink properties were utilized in programming the structure of graphic elements, thus creating the new graphic protection with the concealed contents. In planning of the documents and valuables formulations and standards are set up with numerical values for determination of differences between the original and the forgery. An experimental color set up is developed for CMYF separation, with the aim of concealing the graphic in the visible spectrum. Twin colors X0 and X40 were defined by experimental methods, while the formulations were determined by the type of paper, type of ink and the printing technology. From the calculated and measured colorimetric values of process inks, cyan, magenta and yellow - which do not contain F ink - a color tone of X0 ink was created, while twin ink X40 has in its composition a pre-defined value of the F ink, F=40%. In the visual spectrum twin inks are completely covering one another, while the determined color difference ΔE is bellow 2. The ultraviolet and the infrared properties were established on the same image element, with strictly determined values in the CIELab color space. By algorithmic mixing of the cyan, magenta and yellow process inks, a unique solution for the protective printing of the documents was achieved. A separate ink formulation was determined for each paper grade. Each print substrate with printed planned CMYF inks gives unambiguous results. A scale of new inks was created, with new characteristics for the protective printing. The F/Z graphic is designated facilitating three different information, intentionally created in one single image. In this investigation a new graphic protection was established by the means of a conventional printing method. With the level of innovative protection by the F/Z effect, the documents of unique form and contents were created. Design of the products such as valuables and ID documents, protected forms and official papers is extended by the introduction of planned ultraviolet and infrared technologies.
Uncontrolled Keywords: CMYF separacija, ultraljubičasti i bliski infracrveni spektar, F bojilo, F/Z grafike
Keywords in english: CMYF separation, ultraviolet and near infrared spectra, F-ink, F/Z graphics
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 167
Callnumber: 655.344 mor d
Inventory number: 9540
Depositing User: Elizabeta Rybak Budić
Status: Unpublished
Date Deposited: 20 Nov 2013 08:32
Last Modified: 29 Apr 2014 13:25
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1482

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year