Reorganizacija poduzeća koje izrađuje proizvode od plastike i papira

Pongrac, Mihael (2020) Reorganizacija poduzeća koje izrađuje proizvode od plastike i papira. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

[img]
Preview
PDF
DB877_Pongrac_Mihael.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Reinţenjering predstavlja reorganizaciju poslovnih procesa radi njihovog znaĉajnog poboljšanja. Cilj svakog proizvodnog sustava je povećanje produktivnosti bez gubitka kvalitete i produţenog vremena proizvodnje. ProvoĊenjem reinţenjeringa postiţe se kraće vrijeme skladištenja proizvoda te stavljanje istih u najkraćem roku u proizvodni proces, proces odrţavanja sistema koji ulaţu napore za optimizaciju i odrţavanje grafiĉkog tehniĉkog sistema kao i ubrzavanje proizvodnje u poduzeću. U ovom radu istraţuje se mogućnost poboljšanja procesa uspješnog grafiĉkog poduzeća te pronalazak mogućeg rješenja za poboljšanje komunikacije i eliminaciju slabih toĉaka u pojedinim odjelima poduzeća. Potreba za neprekidnim radom strojeva i sve kraći rokovi za velike naklade uzrokuju greške koje su ĉesto neizbjeţne, ali moţe se utjecati na uĉestalost i smanjiti posljedice stalnim poboljšanjem procesa rada. Postojeće metode rada i organizacije u uspješnom poduzeću sigurno su dobro razraĊene i analizirat će se je li i u kojoj mjeri potrebno: uvoĊenje Team buildinga, Kaizen metode, Brainstorminga, proizvodnje „Just in time“ i „Zeleno poslovanje“ kao mogućih rješenja kojim će se u ovom radu dati prijedlog poboljšanju proizvodnje grafiĉkog poduzeća koje se bavi proizvodnjom ambalaţe. Trendovi u razvoju postavljaju nove kvalitativne norme koje su u skladu sa zahtjevima korisnika, ali prave poteškoće u organizaciji zbog kratkih rokova za isporuku sve kompliciranijih proizvoda u velikim koliĉinama. Relativno malo trţište kao što je na ovim prostorima, zahtijeva brzo prilagodne i efikasne proizvodne pogone s mogućnošću izrade širokog spektra proizvoda. Samo se mali broj uspješnih grafiĉkih poduzeća uspio specijalizirati za uski krug polimernih ambalaţnih proizvoda, te uz to probiti na inozemno trţište velikih mogućnosti i još veće konkurencije. Tehnikom fleksotiska mogući je tisak na gotovo sve površinske strukture papira i poli-etilenskih folija s do osam boja – ovisno o potrebama dizajna i pakiranja. Suvremeni fleksotiskarski strojevi kombiniraju maksimalnu preciznost ugaĊanja i kvalitetu offset tiska s izrazitom ekonomiĉnošću, naroĉito kada su u pitanju velike serije uz mogućnost dodatne zaštite pomoću raznovrsnih premaza. U ovom radu će biti opisano na konkretnom primjeru poduzeća uvoĊenje metoda za unapreĊenje proizvodnih procesa.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Banić, Dubravko
Thesis Committee: Bolanča Mirković, Ivana and Banić, Dubravko and Kulčar, Rahela
Defence date: 17 July 2020
Abstract in english: Reengineering represents a reorganization of business processes with the intend of significant improvement. The main goal of every production system is larger productivity without any loss of quality or extended time of production. Reengineering is a solution for a shorter product timeline in the warehouse and a faster way to use them in the production process, a process that enables optimization with a better technical system for speeding the entire production process. In this paper, research is based on improving a successful graphical company and finding the solution for better communication and elimination of any potential weak spots in individual sections. The need for 24-hour work with shorter deadlines for large production can sometimes cause errors and mistakes that can be avoided with continuous improvement of processes. Existing methods of work and organization in successful business are well developed and the goal is to analyse the need for implementation of team building, Kaizen, Brainstorming, “Just in time” and Green initiative like some of the possible solutions for packaging products. Trends in development and higher standards in response to demands of costumers are sometimes a problem for an organization because of short deadlines and complex products in large amounts. A relatively small market in this part of Europe demands fast adjusting and efficient products with the possibility of a wide spectre of production. Only a small number of graphical firms have managed to specialize in polymer packaging for products special with placing it in the foreign markets. Flexographic Printing enables printing on almost every surfaces from paper and polyethylene foils with up to eight colours, depending on the demands of design and packaging. Modern machines combine maximum precision of printing with very high quality but more economical and ˝green˝ especially when it comes to huge numbers of products and various safe layers. This master's thesis presents a few examples of how to improve the production processes of a real graphical firm.
Uncontrolled Keywords: fleksotisak, tisak na foliju, kaizen, tim i timski rad, zeleno poslovanje
Keywords in english: Flexographic Printing on foil, Kaizen, team and team work, green business
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 65
Callnumber: BAN 2020 PON
Inventory number: DB877
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 09 Dec 2020 10:01
Last Modified: 09 Dec 2020 10:01
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3262

Actions (login required)

View Item View Item