Ekološki aspekt ofsetnih boja

Milošević, Katarina (2010) Ekološki aspekt ofsetnih boja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

[img] PDF
D810_Milošević_Katarina.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Istraživanja su pokazala da metodologijom čistije proizvodnje dolazimo do smanjenja nastanka otpada odnosno ekološki što povoljnijeg zbrinjavanja otpada u industriji grafičkih boja. Nova rješenja su tražena u svim fazama proizvodnog i uporabnog ciklusa. Danas se sve češće koriste ofsetne boje na bazi vegetabilnog ulja umjesto mineralnog ulja, zatim anorganski pigmenti koji daju nove dobre karakteristike boji, kao što je sprečavanje korozije, tvrdoća te otpornost prema trenju. Otapala koja se koriste u bojama, premazima i brojnim proizvodima iz svakodnevne upotrebe svrstavaju se u skupinu VOC spojeva. To su svi organski spojevi koji proizlaze iz ljudskih aktivnosti, osim metana, a koji mogu proizvoditi fotokemijske oksidante reagirajući s dušikovim oksidom uz djelovanje sunčeve svjetlosti. Danas su razvijene tri generacije visokostrukturiranih fenolnih modificiranih ugljikovodičnih smola sa jedinstvenom kombinacijom visokog stupnja viskoznosti i visokog tališta sa vrlo dobrom reološkom stabilnošću u tisku. Daljnjim razvojem razvijaju se hibridne smole. Razvojem visokotrukturiranih smola uspjelo se razviti kvalitetnije boje povećanog sjaja i otpornosti prema trljanju. Primjenjuje se nekoliko metoda za povećanje kvalitete zraka (1.zamjena ekološki nepovoljnih procesa tzv. čistim tehnologijama, 2. zamjena ekološki nepovoljnih materijala povoljnijima, 3. reciklacija unutar samog procesa proizvodnje, 4. kada su sve mjere već iskorištene, i kada je utvrđeno da je koncentracija polutanata na izvoru emisije veća od maksimalne dozvoljene). Kada je zrak zagađen parama i plinovima, primjenjuju se regenerirajuće i neregenerirajuće metode pročišćavanja. Kada govorimo o smanjenju onečišćenja kao preduvjetu održivog razvitka, bitno je napomenuti da se u novije vrijeme umjesto na pojedinačne zahvate u zaštiti okoliša, naglasak stavlja na prevenciju i uvođenje politike okoliša koje podupiru održivi razvitak. Takav pristup zahtjeva integraciju upravljanja okolišem, na razini državnih nadležnih tijela ali i pojedinih tvrtki. Analiza životnog ciklusa (LCA), kao jedan od novijih načina u promišljanjima o zaštiti okoliša, temelji se na sagledavanju proizvoda kroz cjelinu njegovih utjecaja na okoliš (od faze prikupljanja sirovina potrebnih za izradu proizvoda do postupanja s otpadom i konačnog zbrinjavanja ostataka). Eko-efikasnost kao koncepcija preventivnog upravljanja okolišem, postiže se proizvodnjom/isporukom proizvoda ili usluga kompetitivne tržišne cijene, uz progresivno smanjenje utjecaja na okoliš i intenzitet korištenja resursa, tijekom čitavog životnog ciklusa. Indeksom okoliša (EI) kvantificira se utjecaj na okoliš određenog materijala, na skali od 0 do 4 za svaku od pet osnovnih kategorija (otrovnost, način odlaganja, potrebna zaštita pri rukovanju, utjecaj na zrak i vodu, i količinu). IPPC Direktiva ima za cilj postizanje integralnog pristupa (sprečavanje i kontrola onečišćenja), a osnovno načelo ove Direktive je da se industrija sagleda kao cjelina kao i njen sveukupni utjecaj na okoliš.

Item Type: Diploma work - Pre-Bologna programme
Mentor name: Bolanča, Zdenka
Defence date: 25 May 2010
Abstract in english: Researches have shown that with the methodology of cleaner production we come to the reduction of waste, that is, environmental as better waste disposal in industry of graphic ink. New solutions are required in all phases of production and applied cycles. Nowadays are frequently used vegetable based offset inks, instead of mineral oil based inks, then inorganic pigments which provide new, good features ink, such as the prevetion of corrosion, hardness and rub ressistance. Solvents used in inks, coatings and many other products that we use every day, are classified as VOC. VOC's are all organic compounds resulting from human activities, except methane, which can produce photochemical oxidant, reacting with nitrogen oxide with effect of the sunlight. Nowadays, three generations of highstructured phenolic carbon modified resins have been developed, with the unique combination of high level viscosity and high melting point with very good rheological stability in the press. With the further development hybrid resins are being developed. With development of highstructured resins had succeed to develop better inks with high brightness and rub resistance. There is several methods to apply for better air quality (1. substitute environmentaly unfavorable process with so called cleaner production, 2. substitute environmentaly unfavorable materials with favorable, 3. recycle within the process of production, 4. when all of the methods are already used, and when it is determined that the concentration of pollutants at the source of the emission is greater than the maximum allowed). When we talk about reducing pollution as a precondition for sustainable development, it is important to say that nowadays accent is on the prevention and implementation environmental policy instead on individual intervention in environment protection. This approach requires the integration of environmental management at the state level, but also individual companies. LCA as one of the newer ways of thinking about environmental protection, based on considerations of products through the whole environmental impact (from the stage of collecting raw materials needed to create products to the handling of waste and final disposal of residues). Eco-efficiency as a concept of preventive environmental management is achieved by the production/delivery of products or services competitive market price, with progressive decrease environmental effects and intensity of the resourse used, during whole life cycle of the product. EI quantifies environmental impacts of the materials, on the scale 0-4 for each of the five basic categories (toxicity, way to delay, handling protection, influence on the air and water, and the amount). IPPC Directive aims to achieve an integrated approach (prevention and control pollution), a basic principle of this Directive is to perceive the industry as a whole and its overall impact on the environment.
Uncontrolled Keywords: Ofsetne boje, okoliš, LCA (Analiza životnog ciklusa), EI (Indeks okoliša), Čistija proizvodnja, IPPC Direktiva
Keywords in english: Offset inks, environment, LCA (Life Cycle Analysis), EI (Environmental Indeks), cleaner production, IPPC Directive
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 55
Callnumber: bolz 2010 mil
Inventory number: D810
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:36
Last Modified: 06 May 2014 09:21
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/787

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year