Metode automatizacije u rotacijskom ofsetnom tisku

Sučić, Ivana (2018) Metode automatizacije u rotacijskom ofsetnom tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

[img] PDF
DB778_Sučić_Ivana.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Rotacijski tisak u odnosu na tisak iz arka ima velike industrijske prednosti. Istraživanjem i analiziranjem izravnog okruženja, dolazimo do zaključka da se sve velike naklade većinom otiskuju na rotacijama. Prilikom rotacijskog otiskivanja stroj radi pri velikim brzinama (u novije vrijeme brzine u jednostrukoj proizvodnji dosežu 45.000 - 50.000 araka na sat) prilikom čega rotacije stvaraju i veliku količinu otpadnog materijala te time nastaju i veliki troškovi, prvenstveno u potrošnji papira, ali i u energetskoj potrošnji (prvenstveno se to odnosi na plin iz sušare). Pošto se u današnje vrijeme naklade časopisa i novina sve više smanjuju - sve je manja potražnja zbog utjecaja drugih medija – a znamo da su to ujedno i glavni proizvodi na rotacijama – suočavamo se s drastičnim relativnim porastom (u %) makulaturnog otpada. Zbog svih tih utjecaja suočavamo se sa znatnim usporavanjem i opterećenjem u području poslovnog segmenta ovakvih proizvoda. Primjerice, promatramo li naklade nekih novina i časopisa na našem području u razdoblju od prije 10-ak godina i uspoređujemo li te naklade s današnjima – dolazimo do zaključka da je relativni otpad danas ponekad i 15 - 20% od ukupne potrošnje papira. Prije se, za istu vrstu proizvoda, kretao u postocima koji su se najčešće kretali u području od 4 - 8%. Prema svemu navedenom nameće se mišljenje da je iznimno bitno unaprijediti područje utroška papira u rotacijskom otiskivanju te time cijeli tijek proizvodnje učiniti isplativijim, racionalnijim i tržišno prikladnijim. Cilj rada je dokazati hipotezu da ispravna konfiguracija automatizacije u području closeloop sustava (sustav unutarnje i povratne petlje, tj. povezanost povratnom vezom rezultata otiskivanja s momentalnom automatskom korekcijom) znatno unapređuju proizvodnju. Ponajprije se to odnosi na: • kamere za registar papirne trake (gornja i donja strana trake),• kamere za paser (Cyan, Magenta, Yellow, Black), kao i • kamere za kolornu kvalitetu (na principu denzitometrije i/ili spektrofotometrije). Dakle, teza je da ovakvi sustavi znatno doprinose uštedi u stvaranju makulaturnih primjeraka, a sve u kontekstu povrata investicije ovakvih sustava kroz uštede na svakom radnom nalogu. Također, cilj je doprinijeti jednostavnijem i racionalnijem načinu korištenja navedenog područja te time ubrzati i olakšati proces nakladničke industrije.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Mrvac, Nikola
Thesis Committee: Mikota, Miroslav and Mrvac, Nikola and Matijević, Mile
Defence date: 26 September 2018
Abstract in english: The rotary printing compared to the printing press has great industrial advantages. By researching and analyzing the direct environment, we come to the conclusion that all large editions are mostly printed on rotations. During rotational printing, the machine operates at high speeds (more recently, single speeds reach up to 45.000 – 50.000 sheets per hour), whereby rotations produce a large amount of waste material, thus generates high costs, primarily in paper consumption and energy consumption (this refers to gas from the driers) . As magazines and newspapers are becoming more and more diminished today - there is less request due to the influence of other media - and we all know that they are the main representatives of rotating products, we are facing with a drastic relative increase (in percent %) of macular waste. Due to all of these impacts, we are faced with a significant slowdown and burden in the business segment of such products. For example, if we look at some editions of the newspapers and magazines in our area for the past ten years and comparing these editions today - we come to the conclusion that relative waste today is sometimes 15 - 20% of total paper consumption. Previously, for the same type of product, relative waste moved in the percentages that most frequently were in the range of 4 - 8%. According to all of this facts from the above, it is more than obviously that it is extremely important to improve the area of paper consumption in rotary printing and thus make the entire production process more cost-effective, more rational and market-friendly. The aim of the thesis is to prove the postulate that the correct configuration of automation in the close loop area ((inner and back loop system, correlation between backward printing results with automatic correction) significantly improves production. First of all it applies to: • cameras for ribbon control (upper and lower side of the ribbon)• cameras for register control (Cyan, Magenta, Yellow, Carbon), as well as • cameras for the color quality control (on the basis of densitometry and / or spectrophotometry) So the thesis is that such systems significantly contribute to savings in the creation of incorrectly printed samples, all in the context of the return of investments of such systems through savings on each work order. Also, the aim is to contribute to a simpler and more rational use of the mentioned area, thus accelerating and facilitating the publishing industry process.
Uncontrolled Keywords: rotacijski tisak, otpadni materijal, sustavi automatizacije, nakladnička industrija
Keywords in english: rotary printing, waste materials, automatization systems, publishing industry
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 59
Callnumber: MRV 2018 SUČ
Inventory number: DB778
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 18 Jan 2019 11:46
Last Modified: 18 Jan 2019 11:46
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/2987

Actions (login required)

View Item View Item