Sklonost korisnika korištenju višekratne ambalaže i izrada prototipa ambalaže u 3D pisaču

Jurišić, Sara (2021) Sklonost korisnika korištenju višekratne ambalaže i izrada prototipa ambalaže u 3D pisaču. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Donevski, Davor].

[thumbnail of DB997_Jurišić_Sara.pdf] PDF
DB997_Jurišić_Sara.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Ambalaža predstavlja bitan dio marketinškog sklopa jer upravo je ona ta koja predstavlja određeni proizvod i djeluje kao ključna spona između tržišta i kupca. Velika je uloga ambalaže pri kupovini i odabiru između raznih ponuđenih proizvoda. Ambalaža ima veliku ulogu od samog početka i trenutka proizvodnje proizvoda pa sve do konačne potrošnje, jer upravo je ona ta koja i o njemu vodi brigu i koja čuva njegovu kvalitetu i izvornost. Ambalaža može imati veliki utjecaj na kupca pri odabiru proizvoda kojeg će u konačnici kupiti. Ona je odraz svih osobina i funkcija nekog ponuđenog proizvoda na tržištu te svojom originalnošću i različitosti privlači potencijalne kupce. Ovaj diplomski rad nastojat će prikazati sklonosti kupaca pri korištenju višekratnih ambalaža. Jedan od razloga zašto je ovo tema diplomskog rada je činjenica kako je otpad danas posao sve veći problem u zaštiti okoliša čitavog svijeta pa tako i Republike Hrvatske. Svaki čovjek mora imati obvezu da štiti okoliš i da mu to postane načinom života. Ambalažni otpad i njegov udio u cjelokupnom otpadu neprestano raste iz dana u dan te ima sve štetniji utjecaj na okoliš. Zbog nedostatnog informiranja potencijalnih potrošača, udio ambalažnog otpada sve se više gomila. Kako bi se minimizirao negativan utjecaj na okoliš, potencijalno rješenje može ležati u pronalaženju i dizajniranju novih oblika ambalaže koji će biti prihvatljiviji za okoliš i koji će se moći koristiti više pute te tako utjecati na cjelokupnu zaštitu okoliša. Cilj ovog diplomskog rada je istražiti mogućnosti višekratnog korištenja ambalaže i poticanje korisnika proizvoda da se angažiraju u njegovoj primjeni. Osim toga cilj je i poticati dizajnere ambalaža da upoznaju sasvim nove inovativne načine stvaranja i kreiranja višekratnih ambalaža uz pomoć 3D pisača te da upravo u njima pronađu novi temelj za razvoj dizajna višekratne ambalaže. Istraživanjem se željelo doći do saznanja o sklonosti korištenja višekratne ambalaže. Istraživanje se provelo putem anonimnog anketnog upitnika na uzorku od 79 ispitanika. Rezultati istraživanja su pokazali da 73.95% ispitanika navodi kako im je bitan sam izgled ambalaže, dok je njih 73,95% navelo da su im bitne i karakteristike pored samog izgleda.Također, velika većina ispitanika je spremna odvojiti i dodatni novac kako bi ambalažu mogli ponovno koristiti te je njih 91.14% navelo kako su nekada kupili proizvod samo radi ambalaže. Iz svega navedenog može se zaključiti kako je korištenje višekratne ambalaže zastupljeno kod ispitanika te im je takva vrsta veoma bitna. Pored anketnog upitnika, kroz eksperimentalni dio rada prikazane su četiri vrste modela, model rumenilo, sjenilo, puder i karmin koji su ispitani pomoću 3D pisača.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Donevski, Davor
Thesis Committee: Majnarić, Igor and Donevski, Davor and Cigula, Tomislav
Defence date: 24 September 2021
Abstract in english: Packaging is an important part of the marketing mix because it is the one that represents a particular product and acts as a key link between the market and the customer. The role of packaging is great when buying and choosing between the various products on offer. Packaging plays a big role from the very beginning and the moment of production of the product until the final consumption, because it is the one that takes care of it and that preserves its quality and originality. Packaging can have a big impact on the customer in choosing the product they will ultimately buy. It is a reflection of all the features and functions of a product offered on the market and with its originality and diversity attracts potential customers. This thesis will try to show the preferences of customers when using reusable packaging. One of the reasons why this is the topic of the thesis is the fact that waste today is a growing problem in environmental protection around the world, including the Republic of Croatia. Every man must have an obligation to protect the environment and to make it a way of life. Packaging waste and its share in the total waste is constantly growing day by day and has an increasingly harmful impact on the environment. Due to insufficient information of potential consumers, the share of packaging waste is accumulating more and more. In order to minimize the negative impact on the environment, a potential solution may lie in finding and designing new forms of packaging that will be more environmentally friendly and that can be used more than once, thus affecting the overall environmental protection. The aim of this final paper is to explore possibilities of reusable packaging and encourage product users to engage in its application. In addition, the goal is to encourage packaging designers to learn about completely new innovative ways of creating and creating reusable packaging with the help of 3D printers and to find a new foundation for the development of reusable packaging design. The research sought to find out about the tendency to use multiple packaging. The survey was conducted through an anonymous questionnaire on a sample of 79 respondents. The results of the survey showed that 73.95% of the respondents stated that the appearance of packaging was important to them, while 73.95% indicated that their characteristics areimportant and close to appearance. Also, the vast majority of respondents are ready to allocate additional money so that they can reuse the packaging and 91.14% said they used to buy the product just for packaging. From the above mentioned it can be concluded that the use of multipack is represented in the examinee and that this type is very important to them. In addition to the questionnaire, four types of models, the model of flushing, shadows, powder and carmine, tested using 3D printers, are presented in the experimental part of the paper.
Uncontrolled Keywords: ambalaža, okoliš, višekratna ambalaža, 3D pisač
Keywords in english: packaging, environment, reusable packaging, 3D printer
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 56
Callnumber: DON 2021 JUR
Inventory number: DB997
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 07 Dec 2023 11:40
Last Modified: 07 Dec 2023 11:40
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3585

Actions (login required)

View Item View Item